عنوان سوال - ایا این زگیل تناسلی هست ؟

0
0
0 نفر مشاهده کردند
یک سال پیش
ایا این زگیل تناسلی هست؟
پاسخ دکتر
عکس واضح نیست در حد این عکس زگیلی نمیبینم